บริการของเรา

บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

"มุ่งมั่นให้การบริการ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

เป็นบริษัทที่มีความชำนาญงานด้านระบบปรับอากาศ เครื่องกล และไฟฟ้า ทำให้บริษัทมีจำนวนพนักงาน วิศวกร และช่างบริการมากขึ้น จำนวนผู้ที่มีความรู้ความชำนาญงานสาขาต่างๆ มาก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ และบริการระบบเครื่องกล ไฟฟ้าในอาคาร และสถานประกอบการ ต่างๆ ทั้งในพื้นที่กรุงเทพ และต่างจังหวัด อย่างมีคุณภาพ 

เน้นการทำงานอย่างมืออาชีพ มีการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง และควบคุมคุณภาพ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเอาใจใส่ดูแลงานบริการ ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับบริษัทต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน

บริการของเรา

บริการติดตั้งเเละซ่อมเเซม
ระบบท่อน้ำครบวงจร

ระบบประปาเเละสุขาภิบาล

Sanitary System

ระบบสุขาภิบาลถือได้ว่ามีความสำคัญต่อตัวอาคารในแง่การจัดการระบบน้ำภายใน และภายนอกอาคารทุกรูปแบบให้เป็นสัดส่วน ใช้งานได้สะดวก และมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อผู้ใช้งานภายในอาคารในด้านปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย 

ดังนั้นการจะนําน้ํามาใช้ หรือ การจัดการน้ำเสียทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารนั้น จะต้องคำนึงถึงการจัดวางระบบระบบสุขาภิบาลที่เป็นกิจลักษณะ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหลักสุขอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

ระบบสุขาภิบาล มีกี่ประเภท

1. ระบบน้ำดี หรือน้ำประปา (Cold water pipe system)

2. ระบบระบายน้ำโสโครก (Soil pipe system)

3. ระบบระบายน้ำทิ้ง (Waste pipe system)

4. ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water treatment system) 

5. ระบบท่อระบายอากาศ หรือท่ออากาศ (Vent pipe system)  

6. ระบบท่อระบายน้ำฝน (Rain drainage pipe system)

7. ระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร (Building sewer system

ระบบงานท่อน้ำระบบปรับอากาศ

ระบบท่อน้ำเย็น (Chilled Water Piping)

ระบบท่อที่นำน้ำเย็น จากเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) ไปยังคอยล์เย็น เช่น FCU และ AHU เมื่อน้ำอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะนำน้ำกลับมาทำให้เย็นที่เครื่องทำน้ำเย็นใหม่ จัดว่าเป็นระบบปิด(Cloese System)) เพราะน้ำเย็นจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ภายในระบบท่อ ท่อน้ำเย็นที่ส่งน้ำเย็นเรียกว่า Chilled Water Supply จะมีน้ำเย็นอุณหภูมิประมาณองศาเซลเซียส ท่อน้ำเย็นหลังจากออกจาก FCU และ AHU เรียกว่า Chilled Water Returnจะมีน้ำเย็นที่อุณหภูมิ ประมาณ 12 องศาเซลเซียส เป็นตัวกลางในการส่งผ่านความเย็น เป็นที่นิยมใช้งานกันในอาคาร สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม การวางระบบท่อส่งน้ำเย็นที่ดี จะช่วยประหยัดพลังงาน และสวยงาม

ระบบท่อ Chiller

ระบบท่อน้ำระบายความร้อน

ช้สำหรับระบบที่ต้องการขนาดการทำความเย็นมาก ประสิทธิภาพสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำดีกว่าระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยจะอยู่ระหว่าง 0.62-0.75 กิโลวัตต์ต่อตัน อย่างไรก็ตามเครื่องทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ต้องมีการลงทุนที่สูงกว่าเนื่องจากต้องมีการติดตั้งหอระบายความร้อน (Cooling Tower) เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน (Condenser Water Pump) และยังต้องปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมเพื่อป้องกันการสึกกร่อน และตะกรันในระบบท่อและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน อันเป็นสาเหตุทำให้ประสิทธิภาพเครื่องทำน้ำเย็นต่ำลง

ระบบงานท่อดับเพลิง

Fire hose system

ระบบดับเพลิงเป็นสิ่งที่จะต้องมีในอาคาร ใหญ่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาล โรง แรม อาคารสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารใหญ่ ๆ ที่เป็นที่พักอาศัยและศูนย์ การค้าที่ก่อสร้างเป็นอาคารสูง ๆ ในปัจจุบัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัยมักจะรุนแรง และก่อความเสียหายได้ทั้งอาคารสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้อาศัย ในอาคารนั้น ฉะนั้นระบบดับเพลิงที่มีอยู่ใน อาคารจะทําหน้าที่ดับเพลิงก่อนที่เพลิงจะลุกลาม ไปตามส่วนต่าง ๆ และหรือสามารถดับเพลิงได้ ทันท่วงที่เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้น ภายในอาคาร

1. ระบบท่อเปียก (Wet Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานกับพื้นที่ป้องกันเพลิงไหม้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature) น้ำจากหัวกระจายน้ำดับเพลิงจะฉีดออกมาดับเพลิงทันทีที่เกิดเพลิงไหม้
2. ระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) ระบบนี้เหมาะสมที่จะใช้งานสำหรับพื้นที่ป้องกันที่มีอุณหภูมิโดยทั่วไปต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง โดยในระบบท่อจะมีการอัดอากาศเข้าภายในแทนน้ำ เหมาะสำหรับประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวจัด