ระบบประปาเเละสุขาภิบาล

ระบบประปาเเละสุขาภิบาล

Sanitary System

ระบบประปาเเละสุขาภิบาล ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อตัวอาคารในแง่การจัดการระบบน้ำภายใน และภายนอกอาคารทุกรูปแบบให้เป็นสัดส่วน ใช้งานได้สะดวก และมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อผู้ใช้งานภายในอาคารในด้านปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีในการอยู่อาศัย 

ดังนั้นการจะนําน้ํามาใช้ หรือ การจัดการน้ำเสียทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารนั้น จะต้องคำนึงถึงการจัดวางระบบระบบสุขาภิบาลที่เป็นกิจลักษณะ ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหลักสุขอนามัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน  และสะดวกต่อการบํารุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

Water supply and sanitation system It can be considered important to the building in terms of internal water system management. and outside the building in all forms in proportion convenient to use and is safe and harmless It is also important for indoor users in terms of factors that promote good living hygiene.

Therefore, the use of water or waste water management within the building and outside that building must take into account the placement of a formal sanitation system correct according to engineering principles and hygiene to achieve good performance in use And convenient for maintenance throughout the lifetime

Water supply and sanitation system It can be considered important to the building in terms of internal water system management. and outside the building in all forms in proportion convenient to use and is safe and harmless It is also important for indoor users in terms of factors that promote good living hygiene.

Therefore, the use of water or waste water management within the building and outside that building must take into account the placement of a formal sanitation system correct according to engineering principles and hygiene to achieve good performance in use And convenient for maintenance throughout the lifetime

บริการซ่อมแซมเเละติดตั้งท่อน้ำระบบประปาเเละสุขาภิบาล

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบบประปา

ระบบน้ำดี

เปลี่ยนจากท่อกัลวาไนท์เป็นกัลวาไนท์ เปลี่ยนจากท่อกัลวาไนท์เป็น HDPE

ระบบน้ำเสีย

เปลี่ยนท่อส้วม เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง เปลี่ยนท่ออากาศ เปลี่ยนท่อน้ำฝน

งานเปลี่ยนท่อน้ำระบบประปา จากท่อเหล็กกัลป์วาไนท์เป็นท่อแบบ PPR 80

งานเดินท่อน้ำระบบน้ำดี CW และระบบน้ำเสีย KW

สแกนพื้น

เจาะพื้น

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานตัดเปลี่ยนท่อน้ำฝน

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานเปลี่ยนเมนท่อน้ำประปาภายในอาคาร

ระหว่างดำเนินการ

ดำเนินการเรียบร้อย

งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ( ท่อ PVC ) จากถังพักไขมัน

งานแก้ไขท่อส้วม

งานติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนและท่อน้ำร้อน สำหรับห้องครัว